Vi har utbildningar för dig!

Ditt självklara val av utbildning.

ReVåld är en samling utbildningar som är skapade för dig som jobbar i människobehandlande yrken, där du kommer lära dig allt om våld. Från hotfulla personer i mötet på jobbet till att få rätt stöd och skydd för den våldsutsatta samt hjälpa våldsutövaren till att finna andra strategier att hantera frustration på...

ReVåld är en samling utbildningar som är skapade för dig som jobbar i människobehandlande yrken, där du kommer lära dig allt om våld. Från hotfulla personer i mötet på jobbet till att få rätt stöd och skydd för den våldsutsatta samt hjälpa våldsutövaren till att finna andra strategier att hantera frustration på. I utbildningarna kommer du att få verktyg och metoder genom hela våldsarbetet för att kunna genomföra ett tryggt och rättssäkert arbete med stringenta insatser och metoder.

ReVålds utbildningar sträcker sig var och en över 10 veckor Du som deltagare kommer även få tillgång till digitala utbildningar som är förinspelade och som du kan gå var och när som helst! Du kommer ingå i en elevgrupp som tillsammans deltar på seminarium, föreläsningar samt enskilda inlämningar. Du får även individuell handledning vid två tillfällen med kursansvarige med många års praktisk och teoretisk erfarenhet och kunskap inom ämnet våld.

Utbildningen kommer att bestå av tre seminarium under kursens gång där ni kommer diskutera utvalda ämnen.

  Läs mer Stäng

  Förbokade one-to-one möten

  ”ReVåld – Förbokade one-to-one möten” är en utbildning med flera lektioner som riktar sig till personer som exempelvis arbetar inom socialtjänsten och skola. För att kunna hantera hotfulla och aggressiva personer behöver du ha rätt kompetens för att situationen inte ska eskalera.

  Orsaksförklaringar till våld

  Vår digitala kurs "Orsaksförklaringar till våld" är utformad för att ge deltagarna en djupare förståelse för de komplexa och mångfacetterade faktorerna som bidrar till våldsbeteende. Genom en kombination av självstudier och engagerande interaktiva material, ger kursen insikter i de psykologiska, sociologiska...

  Vår digitala kurs "Orsaksförklaringar till våld" är utformad för att ge deltagarna en djupare förståelse för de komplexa och mångfacetterade faktorerna som bidrar till våldsbeteende. Genom en kombination av självstudier och engagerande interaktiva material, ger kursen insikter i de psykologiska, sociologiska och miljömässiga orsakerna till våld. Kursens flexibla och onlinebaserade format gör det möjligt för deltagare att lära sig i sin egen takt, vilket är perfekt för alla som vill utforska detta viktiga ämne på djupet. Kursen består av 7 moment med cirka 30 minuters videomaterial som belyser ämnet och en digital bok för fördjupad läsning.

  Kursen omfattar följande nyckelmoment, som var och en är utformad för att bygga på föregående kunskap och fördjupa din förståelse:

  • Kontroll eller kontrollförlust - En utforskning av hur känslor av makt och hjälplöshet kan leda till våldsbeteende. 
  • Destabilisatorer - En analys av faktorer som kan destabilisera individer och samhällen, vilket ökar risken för våld. 

  • Spärrsänkare - En diskussion kring hur vissa mekanismer kan sänka individens tröskel för att utöva våld.

  • Drivkrafter - En granskning av de grundläggande drivkrafterna bakom våldsbeteende, från personliga motiv till bredare sociokulturella influenser. 

  • Kunskapsmätning - Efter alla moment kommer deltagarna att testa sina kunskaper för säkerställa att kursdeltagaren har fått med sig avsedd kunskap.

  Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

  • Kunna resonera kring vilken faktor av kontroll och kontrollförlust som står för uppmärksammat våldsbeteende
  • Ha ökad förmåga att Identifiera och resonera kring verksamma destabilisatorer hos den våldsutövande individen.
  • Ha ökad förmåga att Identifiera och resonera kring vilka spärrsänkare som den enskilde kan omfattas av
  • Ha ökad förmåga att Identifiera och resonera kring vilka drivkrafter som den våldsutövande kan ha. 

  Kursens struktur och material är noggrant utformade för att ge en omfattande och tillgänglig inlärningsupplevelse. Vårt mål är att du ska lämna kursen med en djupare förståelse för orsakerna till våld och verktygen för att analysera och hantera dessa frågor i både professionella och personliga sammanhang.

  Läs mer Stäng

  Konflikthantering

  Vår digitala kurs "Konflikthantering" är skapad för att ge deltagarna insikter och verktyg för att förstå, navigera och lösa konflikter effektivt. Genom att kombinera självstudier med videomaterial och praktiska övningar, dyker kursen ned i de psykologiska, kommunikativa...

  Vår digitala kurs "Konflikthantering" är skapad för att ge deltagarna insikter och verktyg för att förstå, navigera och lösa konflikter effektivt.

  Genom att kombinera självstudier med videomaterial och praktiska övningar, dyker kursen ned i de psykologiska, kommunikativa och beteendemässiga aspekterna av konflikter. Det flexibla och onlinebaserade formatet erbjuder en idealisk lärmiljö för dem som vill utveckla sina färdigheter i konflikthantering på egen hand.

  Kursen består av nio föreläsningar som totalt innehåller 42 minuter videomaterial, samt ett komplement av självskattningsuppgifter och en utförlig PDF för fördjupad förståelse.

  Efter utbildningen:
  Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha förmågan att identifiera och analysera konflikter, förstå konfliktdynamiken och effektivt tillämpa olika strategier för konflikthantering. Färdigheterna i självreflektion och självskattning stärks, vilket möjliggör kontinuerlig personlig utveckling och förbättrad interpersonell kommunikation i alla livssituationer.

  Kursens omfattning:
  Kursen täcker följande centrala moment, varje del är designad för att bygga vidare på den tidigare kunskapen och fördjupa deltagarens förståelse:

  1. Introduktion - En översikt över kursens mål och struktur.
  2. Vad är en konflikt? - Konflikters natur, orsaker och de vanligaste missuppfattningarna.
  3. Konflikttrappan steg 1–3 - Utforskar de initiala faserna av en konflikt, inklusive missförstånd, störningar och upptrappning.
  4. Konflikttrappan steg 4–6 - Djupdykning i konfliktens mittfaser, där positioner blir fastare och känslor intensifieras.
  5. Konflikttrappan steg 7–9 - Analyserar de avancerade stadierna av en konflikt där situationen kan eskalera till öppen konfrontation och brytpunkter.
  6. Självskattning - Deltagarna reflekterar över och bedömer sina egna beteendemönster i konfliktsituationer för personlig utveckling.
  7. Konfliktstilar - Konfliktstilar och strategier för att hantera konflikter effektivt.
  8. Sammanfattning - Repetition och integrering av de lärdomar och tekniker som presenterats genom kursen.
  9. Kunskapsmätning - En avslutande utvärdering där deltagarna testar sina kunskaper för att säkerställa att de förstår och kan tillämpa kursens innehåll.

  Kursens innehåll och struktur är noga planerade för att erbjuda en omfattande och tillgänglig inlärningsupplevelse. Målet är att deltagarna ska lämna kursen med en djupare insikt i konflikthantering och med verktyg för att effektivt hantera och lösa konflikter i såväl professionella som personliga sammanhang.

  Läs mer Stäng

  Utbildningsserien "Rättssäker" är en samling kurser som förenklar förståelsen och tillämpningen av lagar och regelverk inom olika yrkesområden. Här får du verktyg och metoder för att säkerställa rättssäkerhet och effektiv hantering av juridiska processer i ditt arbete.

  Utbildningsserien "Rättssäker" är en samling kurser som förenklar förståelsen och tillämpningen av lagar och regelverk inom olika yrkesområden. Här får du verktyg och metoder för att säkerställa rättssäkerhet och effektiv hantering av juridiska processer i ditt arbete.

   Läs mer Stäng

   Insats skyddat boende

   Vår digitala kurs "Insats Skyddat Boende" är skapad för att förse deltagarna med en omfattande förståelse för den juridiska ramen och praktiska tillämpningen av lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende.

   Vår digitala kurs "Insats Skyddat Boende" är skapad för att förse deltagarna med en omfattande förståelse för den juridiska ramen och praktiska tillämpningen av lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende. Genom en balanserad mix av självstudier och interaktiva element erbjuder kursen djupgående insikter i historiska, juridiska och praktiska aspekter av att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta individer och deras barn. Kursens flexibla, onlinebaserade upplägg möjliggör självstyrt lärande, vilket är idealiskt för alla som vill förstå detta kritiska område mer grundligt. Kursen består av fem omfattande delar med en kombination av videopresentationer och en digital bok för ytterligare studier.

   Kursen täcker följande centrala delar, designade för att bygga på varandra och fördjupa din förståelse:

   1. Historia - En översikt över kvinnojoursrörelsens framväxt och hur detta påverkat lagstiftningens utveckling kring skyddat boende.

   2. Lagen innan 1:a April 2024 - En djupgående analys av viktiga utredningar och propositioner som format den nuvarande lagstiftningen om skyddat boende.

   3. Ett fönster av möjligheter - En detaljerad genomgång av den nya lagens innehåll, syfte och tillämpning från och med 1 april 2024.

   4. Konsekvenser - En utforskning av kommunernas ansvar och roll i implementeringen av den nya lagen, med fokus på praktiska aspekter.

   5. Nya lagen och hur den kan användas - Realtids fallstudier som illustrerar lagens praktiska tillämpning och de utmaningar och lösningar som kan uppstå i arbete med skyddat boende.

   Efter genomgången kurs förväntas du kunna:

   • Förstå bakgrunden och behovet av lagstiftning kring skyddsplaceringar och skyddat boende.

   • Analysera och applicera den nya lagen i praktiska sammanhang.

   • Identifiera kommunens roll och ansvar i implementeringen av skyddat boende.

   • Tillämpa kunskapen i realistiska scenarier och utvärdera olika lösningar.

   Kursens struktur och innehåll är omsorgsfullt utformade för att erbjuda en omfattande och engagerande lärandeupplevelse. Vårt mål är att du avslutar kursen med en fördjupad förståelse för lagstiftningen kring skyddsplaceringar och skyddat boende, samt de verktyg som krävs för att navigera och tillämpa dessa riktlinjer effektivt i ditt arbete.

   Läs mer Stäng

   En samling utbildningar som förenklar det sociala arbetet och andra människobehandlande yrken. Här får du strategier för planering och systematiska uppföljning i arbetet.

   En samling utbildningar som förenklar det sociala arbetet och andra människobehandlande yrken. Här får du strategier för planering och systematiska uppföljning i arbetet.

    Läs mer Stäng

    Framgångsrik målplanering med SMART-mål

    Det är endast 19 % som uppnår sina satta mål. Orsaken till det är att det är svårt att lägga upp en plan som leder oss fram till målet. I den här kursen får du lära dig att bygga dina SMART-mål och att komma i mål. Det är du som planerar och lägger upp alla strategier...

    Det är endast 19 % som uppnår sina satta mål. Orsaken till det är att det är svårt att lägga upp en plan som leder oss fram till målet. I den här kursen får du lära dig att bygga dina SMART-mål och att komma i mål. Det är du som planerar och lägger upp alla strategier men du får lära dig att använda på vägen. Genom din nya kunskap kommer målarbetet bli avsevärt lättare.

    Vår kurs om SMART-mål är din väg till att sätta och uppnå mål på ett effektivt sätt. Vi kommer att fördjupa oss i konceptet SMART (Specifika, Mätbara, Uppnåeliga, Relevanta och Tidsbestämda) och lära dig hur du anpassar dessa kriterier för att skapa personliga mål från olika livsperspektiv. Utbildningen består av 7 lektioner:

    • Introduktion till kursen
    • Specifik
    • Mätbart
    • Uppnåeligt (Achievable)
    • Realistiskt
    • Tidsbestämt
    • Avslut

    Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

    • Ha förstått principerna bakom SMART-mål: Specifika, Mätbara, Uppnåeligt (Achievable), Realistiska och Tidsbestämt.

    • Ha lärt sig att sätta effektiva och realistiska mål som kan tillämpas i både professionella och personliga sammanhang.

    • Kunna koppla teorin till praktiken, genom praktiska övningar i alla kursens moment.

    • Ha utvecklat färdigheter i att använda SMART-målsättningstekniker för att förbättra klarhet och fokus i strävan efter sina ambitioner.

    • Bli utrustade med verktyg och tekniker för att effektivt navigera mot och uppnå sina mål.

    För vem är kursen lämplig?
    Denna kurs är avsedd för alla som vill öka sin måluppfyllelse och förbättra förmågan att nå sina drömmar, oavsett om det gäller karriär, hälsa eller personlig utveckling.

    Kursmaterial:
    Förutom videomaterial kommer du att få praktiska övningar, mallar och resurser som hjälper dig att omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

    Läs mer Stäng

    Vanliga frågor

    Kan jag dela upp betalningen för kurserna?

    Ja, det är möjligt att dela upp betalningen när du går igenom utcheckningsprocessen.

    Hur lång tid har jag tillgång till kurserna?

    Tillgängligheten varierar mellan olika kurser. För ReVåld – Förbokade one-to-one möten har du tillgång i 8 månader, medan Miraklet – Framgångsrik målplanering med SMART-mål ger dig tillgång i 4 månader.

    Får jag omedelbar tillgång till kursen när jag köper den?

    Tillgängligheten beror på kursen du köper. ReVåld – Förbokade one-to-one möten har ett specifikt startdatum eftersom den involverar en grupp av personer. Däremot kan du börja Miraklet – Framgångsrik målplanering när som helst inom 4 månader efter ditt köp.

    Hur kan jag kontakta en handläggare?

    Du kan komma i kontakt med en av våra handläggare genom att fylla i vårt kontaktformulär, som du hittar här.

    Kan jag som privatperson köpa kurser från er?

    Absolut, våra kurser är tillgängliga för privatpersoner.

    Finns det ångerrätt för de kurser jag beställer?

    Ja, som privatperson har du en ångerrätt inom 14 dagar från inköpsdatumet. Observera att du inte kan utnyttja ångerrätten om du redan har påbörjat kursen.

    ”Verklighetsförankrat och lärorikt oavsett tidigare kunskaps- och erfarenhetsnivå. Relevanta och inspirerande föreläsningsmoment varvat med välanpassade reflektionsövningar. En utbildning alla yrkesverksamma borde genomföra!”

    – Magnus konsult socialtjänsten

    Har du frågor eller behöver du hjälp?

    Går du i tankarna att utbilda dig genom oss? Tveka inte om att höra av dig, vi svarar på alla dina frågor och funderingar. En handläggare ringer upp dig för att skräddarsy din utbildning.

    Har du frågor eller behöver du hjälp?

    Vi är här för dig! Tveka inte om att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.